Black Eagle - Journey Through Black Mountain

Black Eagle - Journey Through Black Mountain

Martinique -- New Black Eagle Jazz Band 1988.

Martinique -- New Black Eagle Jazz Band 1988.

New Black Eagle Jazz Band - Nothing Blues

New Black Eagle Jazz Band - Nothing Blues

Tight Like This: New Black Eagle Jazz Band

Tight Like This: New Black Eagle Jazz Band

New Black Eagle Jazz Band - Memories

New Black Eagle Jazz Band -  Memories

Sobbin' Blues: The New Black Eagle Jazz Band

Sobbin' Blues: The New Black Eagle Jazz Band

Ice Cream: The Black Eagle Jazz Band's first recording in 1971

Ice Cream:  The Black Eagle Jazz Band's first recording in 1971

Keyhole Blues: New Black Eagle Jazz Band

Keyhole Blues: New Black Eagle Jazz Band

The Mooche by the New Black Eagle Jazz Band

The Mooche by the New Black Eagle Jazz Band

That Old Rugged Cross: The New Black Eagle Jazz Band at Symphony Hall

That Old Rugged Cross: The New Black Eagle Jazz Band at Symphony Hall
Load 10 more videos